امیر المومنین به فرزند خود چنین فرمودند : براى هریک از کارگزاران و خدمتکارانت کارى ویژه تعیین کن که او را در برابر آن کار مسئول بدانى و بتوانى وى را بازخواست کنى، که این تدبیر، زمینه بى مسئولیتى و وانهادن کارها به امید یکدیگر را منتفى مى سازد.


حوزه مربوطه

متن پرسش*
   سامانه پاسخگويي الکترونيکي مسئولین
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

صفحه اصلي | آمار | راهنما

کد پيگيري سوال